Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky internetového obchodu a reklamační řád

Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, v ostatním se řídí obchodním zákoníkem č.513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co nejkratším možném termínu a dodat na adresu kupujícího.

2. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

3. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. 

 

Práva a povinnosti kupujícího

Základní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží. Jsou závazné při prodeji zboží kupujícímu. 

Cenové a platební podmínky, čas plnění 
Ceny v obchodu jsou aktuální a jsou uvedeny včetně DPH. 
Jednotlivé prodeje se uzavírají na základě objednávek kupujícího vytvořených ve virtuální prodejně.

Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti: 

  • identifikaci kupujícího
  • druh a množství požadovaného zboží 
  • požadovaný způsob platby, způsob odběru zboží a adresu pro doručení.

 

Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v požadované výši.

 

Objednávka
Objednávku kterou odešlete považujeme za závaznou a proto ihned podnikáme kroky k tomu, aby Vaše objednávka mohla být vyřízena. Systém vám automaticky zašle potvrzení této objednávky, nebo Vás telefonicky kontaktujeme a potvrdíme objednávku. Pokud se tak nestane – nepodařilo se Vám správně dokončit některý krok v objednávce, pak Vaši objednávku nemáme ani o ní nevíme a nemůžeme tak zboží odeslat. Pokud se však stane, že je problém s dodací lhůtou, či jiný závažný problém, pak Vás neprodleně informujeme buď emailem či telefonem. Proto je dobré abyste do objednávky uvedli nějaký telefonický kontakt na kterém býváte k zastižení, abychom Vás o případném problému mohli včas informovat. 

 

Storno

V případě, že jste si rozmysleli Vaši objednávku a chcete ji stornovat – můžete tak učinit pouze telefonicky a to do dvou hodin od odeslání.

 

Dodávky
Zboží odesíláme v nejbližším možném termínu – zpravidla však do 2 pracovních dnů od data objednávky není-li uvedeno jinak. Pokud potřebujete zboží do určitého termínu prosíme o uvedení v poznámce , která je součástí objednávky.

Všechny zásilky zasíláme přes firmu PPL. Doručení do druhého dne od odeslání nebo podle dohody se zákazníkem. Poštovné platí příjemce.

 

Možnosti platby:
- zboží je odesláno na dobírku a platíte při převzetí

O každém nákupu dostáváte potvrzení s jednotlivými položkami nákupu.
Tento doklad zároveň slouží jako paragon pro případné reklamace.

 

V případě dotazů či jiných problémů použijte prosím email nebo tel. - viz kontakt.

 

Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího v případě neosobního způsobu doručení zboží (nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího ):

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:
Kontaktujte nás (viz kontakt), že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vaším číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.

Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:

  • zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu,
  • zboží nesmí být použité, 
  • zboží musí být nepoškozené,
  • zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), 
  • s dokladem o koupi.

 

Zboží, prosím, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Částku námi vynaloženou na přepravu nevracíme. 

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na Vaše náklady.
(tento text vznikl za spolupráce se Sdružením obrany spotřebitelů ČR)

Závěrečná ustanovení
Tyto VOP jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané prodejcem a kupujícím ode dne jejich vyhlášení.
V závislosti na změně příslušných právních norem, si prodejce vyhrazuje právo VOP měnit. Tuto změnu a její účinnost vyhlásí vhodným způsobem minimálně měsíc předem.
Objednávka je systémem internetového obchodu bezpečně akceptována tehdy, přijde-li Vám v prohlížeči po jejím odeslání zpětné potvrzení.
Jakékoliv nestandardní řešení (zboží není skladem, nabídka jiného barevného provedení, typu...) jsou řešeny dohodou prostřednictvím komunikačního prostředku (e-mail, telefon, ...).
Zboží je doručováno co nejdříve po objednání. V případě platby na dobírku dopravní služba vyžaduje úhradu příslušné částky.

V Plzni dne 1.6. 2011
 

 

 

Reklamace  - Reklamační řád
Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce záruční doby, která je uvedena v záručním listu a která vychází ze záruční lhůty poskytované výrobcem, minimálně 24 měsíců.
Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku.
Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek (náraz, pád, písek a voda není-li výrobek pro toto použití určen, apod.), neodbornými zásahy do výrobku, nepostupováním dle návodu. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

Nárok na záruku nelze uplatnit, jestliže vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající. 

V rámci záruky Vám vyměníme výrobek za nový.
U zlevněného zboží a zboží použitého se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno, které vznikly v důsledku jeho používání či opotřebení.
K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu - fakturu nebo paragon. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací, neporušené, čisté a v originálním balení. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.
Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně a přidat k reklamovanému zboží. Je třeba uvést zjištěné vady - o jaké vady se jedná a jak se projevují, a nárok, který v důsledku výskytu vad uplatňuje.

Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným zbožím, je kupující povinen podat do tří pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Při nedodržení této lhůty nebude reklamace uznána. V případě, že je tato reklamace uznána jako oprávněná, může kupující požadovat dodání prokazatelně chybějícího zboží - u množstevní vady nebo výměnu zboží jiného druhu za zboží kupujícím původně objednané - u vady druhové. 

Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího a své stanovisko sdělí kupujícímu. V případě, že reklamující nesouhlasí s rozhodnutím odpovědného pracovníka, může se obrátit na majitele společnosti prodávajícího.
V případě výměny zboží na základě uznané reklamace hradí prodávající výdaje na dopravu zboží kupujícímu.

Při oprávněné reklamaci vyměníme výrobek za nový: 
V případě, že je zboží skladem - do 24 hodin. 
V ostatních případech do 10 pracovních dní. 

Řešení reklamace odstoupením od smlouvy je možné až v případě, kdy se prodávající s kupujícím nedohodnou na jiném způsobu řešení. Při odstoupení může kupující žádat vrácení kupní ceny.

Prodávající má právo na náhradu vzniklých servisních a organizačních nákladů spojených s manipulací a testováním ve výši 150 Kč s DPH za každý jeden případ, jestliže: 
zboží je k reklamaci zasláno bez patřičných dokladů při testování se neprojeví závada a zboží je shledáno plně funkčním záruka na zboží již uplynula závada byla způsobena nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek, neodbornými zásahy do přístroje, nepostupováním dle návodu. 

 

V případě, že náklady prokazatelně převýší hodnotu 150 Kč s DPH, přefakturuje prodávající tyto náklady kupujícímu.

Reklamující nemůže měnit uplatněné reklamační nároky, není-li dohodnuto jinak. 

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době a to prokazatelným způsobem - písemnou formou.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba na zboží je 24 měsíců.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. 

Provozováno na systému Ebenit - Tvorba webu a eshopu.
STATUS_IS__APP_RUNNING